ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

Οι Λέσχες, τα Κέντρα και οι Ενώσεις για την UNESCO είναι ομάδες εθελοντών διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικο-επαγγελματικού επιπέδου που γίνονται ακτιβιστές στην υπηρεσία των ιδανικών της UNESCO.

Ιδρύθηκαν υπό την αιγίδα των Εθνικών Επιτροπών για την UNESCO , αυτές οι Λέσχες, Κέντρα και Ενώσεις ομαδοποιούνται σε εθνικά, περιφερειακά και διεθνή δίκτυα, με σκοπό να δρουν στους τομείς αρμοδιοτήτων της UNESCO σε επίπεδο βάσης.

Περισσότερα από 65 χρόνια μετά την ίδρυση της πρώτης Ένωσης της UNESCO το 1947 στην Ιαπωνία, περίπου 4000 Λέσχες, Κέντρα και Ενώσεις για την UNESCO λειτουργούν σε περισσότερες από 100 χώρες. Υπό το πρίσμα του αυξανόμενου ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στον καθορισμό της δημόσιας πολιτικής, οι Μεσοπρόθεσμες Στρατηγικές της UNESCO τονίζουν τον κύριο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Λέσχες, τα Κέντρα και οι Ενώσεις της UNESCO στη διαδικασία βιώσιμης ανάπτυξης, σε συνεργασία με άλλους εταίρους της κοινωνίας των πολιτών.

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τις Λέσχες, τα Κέντρα και τους Συλλόγους είναι ποικίλες και εξαρτώνται, πολύ συχνά, από τα συμφέροντα των μελών τους καθώς και από τους οικονομικούς πόρους και τα διαθέσιμα μέσα δράσης. Ανεξάρτητα από τη φύση και το πεδίο εφαρμογής τους, αυτές οι πρωτοβουλίες προωθούν τη διάδοση των αρχών και των στόχων της UNESCO στην κοινωνία των πολιτών. Αυτές οι Λέσχες καθιστούν επομένως δυνατή τη δημοσιοποίηση των αξιών που εκπροσωπεί ο Οργανισμός στις τοπικές κοινωνίες. Υπό το πρίσμα του αυξανόμενου ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη δημόσιας πολιτικής, το κίνημα της Λέσχης μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των πολιτών και μπορεί να συμβάλει στο διάλογο μεταξύ πολιτισμών και γενεών για βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε εθνικό επίπεδο, οι σύλλογοι της UNESCO συντονίζονται είτε από μια Εθνική Ομοσπονδία εάν υπάρχει είτε από την Εθνική Επιτροπή στη χώρα αυτή. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι περιφερειακές ομοσπονδίες ως συντονιστικά όργανα πραγματοποιούν δραστηριότητες για την προώθηση της κίνησης των συλλόγων σε όλες τις περιφέρειες. Σε διεθνές επίπεδο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ομίλων, Κέντρων και Ενώσεων της UNESCO (WFUCA), ως διεθνής ΜΚΟ που διατηρεί επίσημες σχέσεις με την UNESCO, είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση, τον συντονισμό και την κινητοποίηση των μελών της, με την υποστήριξη και τη συνεργασία της UNESCO.

Προσέγγιση πολιτικής

Οι σύλλογοι για την UNESCO έχουν τρεις κύριες λειτουργίες: εκπαίδευση, ενημέρωση και δράση. Παίρνουν θέση σε παγκόσμια προβλήματα με τοπικές επιπτώσεις και έτσι συμβάλλουν στη διαδικασία προβληματισμού για τις κοινωνικές προτεραιότητες.

Αν και το όνομα της UNESCO εμφανίζεται στους τίτλους των διαφόρων Ομίλων και των ομοσπονδιών τους, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Οργανισμός είναι με οποιονδήποτε τρόπο υπεύθυνος για τις δραστηριότητές τους.

Οι σύλλογοι πρέπει να μπορούν να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους με τους δικούς τους τρόπους: η UNESCO έχει αποφασίσει να μην διαδραματίσει κανέναν ρόλο ούτε στη σύστασή τους ούτε στην ανάπτυξή τους. Οι διαφορετικοί Σύλλογοι είναι οικονομικά και νομικά αυτόνομοι, επομένως υπεύθυνοι για τη λειτουργία τους, αλλά η UNESCO μπορεί να παρέχει πνευματική, οικονομική ή/και υλική βοήθεια για συγκεκριμένες δραστηριότητες που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές.

Επιπλέον, για να εξασφαλίσουν εξωτερική χρηματοδότηση, πολλοί Σύλλογοι απευθύνονται στις Εθνικές Επιτροπές για την UNESCO, στα υπουργικά τμήματα, στις τοπικές κοινότητες και σε ορισμένους εθνικούς ή διεθνώς προσανατολισμένους φορείς, καθώς και σε εταιρείες, ιδρύματα και ιδιώτες. Η UNESCO βοηθά στην ενίσχυση του αντίκτυπου των Ομίλων ενισχύοντας τη συνεργασία με τους τομείς του προγράμματος, τα γραφεία πεδίου και τα κύρια δίκτυα του Οργανισμού, όπως αυτό των Συνδεδεμένων Σχολείων.

Δραστηριότητες

Μερικά παραδείγματα δράσης των Ομίλων:

Πώς να γίνεις Λέσχη για την UNESCO

Οι σύλλογοι μπορούν να ιδρύονται από άτομα και συχνά ιδρύονται από σχολεία ή άλλα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα. Εναπόκειται στις Εθνικές Επιτροπές για την UNESCO να εγκρίνουν το καθεστώς ενός Ομίλου για την UNESCO.

  • Κάθε Λέσχη για την UNESCO πρέπει πρώτα να λάβει την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής της χώρας του για την UNESCO , η οποία είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση της ίδρυσης των Ομίλων και την έγκριση των έργων της δραστηριότητας.
  • Μόλις η Εθνική Επιτροπή εγκρίνει επίσημα τη συμμετοχή στο Κίνημα Ομίλων, η Λέσχη συνδέεται με τις δραστηριότητες της UNESCO και προστίθεται στη βάση δεδομένων της και στα σχετικά έγγραφά της.
  • Είναι απολύτως προς όφελος των Σωματείων να υιοθετούν καταστατικά που αναγνωρίζουν νόμους που ισχύουν στη χώρα τους σε μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους (εφόσον υπάρχουν). Αυτό το νομικό καθεστώς θα τους παρέχει το δικαίωμα επίσημης αναγνώρισης από τις δημόσιες αρχές.
  • Οι σύλλογοι για την UNESCO είναι νομικά και οικονομικά ανεξάρτητοι από την UNESCO, παρόλο που η UNESCO μπορεί να χορηγεί μια σειρά από τις δραστηριότητές τους.
  • Οι εθνικές επιτροπές έχουν το δικαίωμα να χορηγούν τη χρήση του ονόματος, του ακρωνύμιου ή του λογότυπου της UNESCO, αλλά μόνο με τη μορφή συνδεδεμένου λογότυπου. Μπορούν επίσης να καθορίσουν χρονικά όρια ή/και να διενεργούν περιοδικές αναθεωρήσεις των αδειών που μπορούν να ανακληθούν. Οποιαδήποτε απόφαση χορηγεί τη χρήση του ονόματος, του ακρωνύμιου, του λογότυπου και/ή των ονομάτων τομέα της UNESCO  βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: (i) συνάφεια της προτεινόμενης ένωσης με τους στρατηγικούς στόχους και το πρόγραμμα του Οργανισμού. και (ii) συμμόρφωση με τις αξίες, τις αρχές και τους συνταγματικούς στόχους της UNESCO.

Όμιλοι για την UNESCO Πρακτικός οδηγός 

Άλλες σχετικές Δημοσιεύσεις και Έγγραφα

https://en.unesco.org/countries/associations-centres-and-clubs-unesco

serresforunesco.org | Ιουστινιανού 19 62123 Sérres, Greece | Email: serres.for.unesco@gmail.com