Ο Ομοιλος συμμετείχε στην αξιολόγιση ως φορέας της κοινωνοίας

https://cm.ihu.gr/userfiles/files/external_evaluation_report_teicm.pd

fhttps://cm.ihu.gr/