Σέρρες και Παγκόσμια Ημέρα της επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη

ΕπιστημηςΜε την αποστολή στα σχολεία των Σερρών του Ημερολογίου που δημιουργήθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα της επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη συμμετέχει ο όμιλος και την προώθηση μέσα του θέματος από τα social media

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/SCDays_sliders/2015_WSD_Calendar.pdf

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/world-science-day-2015#.VkIfv7fhAdU

http://peopleandideas.gr/2013/03/15/science-club-animations-bbc-two/