Νέοι από 6 χώρες της Ευρώπης συμμετεxoyn στο πρόγραμμα της Ν Γενιάς *Νέοι και Aids* που πραγματοποιείται για 8 ημέρες στην Κερκίνη. Στο πρόγραμμα τους ήταν η παρουσίαση των δράσεων του Ομίλου μας και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNESCO για το AIDS
Θέμα του έτους
http://www.unaids.org/en/
http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2007/20070316_WAD_Theme_2007.asp
http://www.worldaidscampaign.info/index.php/en/home
http://www.unaids.org/multimedia/
http://www.unaids.org/multimedia/photoGalleries/index.htm#
UNESCO
Γυναικα και AIDS

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=11606&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Εκπαίδευση και Aids
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=33437&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
ΝΕΟΙ και Aids
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=33526&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
30 partner organizations.
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=33536&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Στρατηγική και πλάνο
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001499/149998e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001473/147360E.pdf