Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Δίκτυο Μουσικής MTV προωθούν την εκστρατεία για νέους ηλικίας 15 έως 24 χρόνων που έχει θέμα *Σταματήστε το παιχνίδι – Ευρώπη για το κλίμα” Δημιουργήστε το βίντεο σας, προσκαλέστε τους φίλους σας και εξηγήστε τους κινδύνους της αλλαγής κλίματος
Η εκστρατεία θα τρέξει για έξι μήνες, και στοχεύει να βελτιώσει την πληροφόρηση μεταξύ των νέων για τους κινδύνους της αλλαγής του κλίματος. Ταυτόχρονα θέλει να τους κινητοποίηση ώστε να συμμετέχουν στη Παγκόσμια Διάσκεψη για το κλίμα που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη αυτό το Δεκέμβρη από τις 8-18-09.
*Σταματήστε το παιχνίδι – Ευρώπη για το κλίμα” είναι οι 11 στόχοι που τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υποβάλει.
Η διάσκεψη της Κοπεγχάγης είναι πιθανώς η τελευταία ευκαιρία μας να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή κλίματος προτού κινηθεί εκτός ελέγχου. Υπάρχει μια τεράστια επιθυμία σε όλη την υδρόγειο για τη συμφωνία που πρέπει να επιτευχθεί , και πρέπει να την στηρίξουμε με ορμή. Το γεγονός αυτό είναι ζωτικής σημασίας, επειδή οι νέοι είναι παρά πολύ σημαντική ομάδα πίεσης.
Πληροφορίες για την συμμετοχή των νέων της Ευρώπης
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1141&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en