Το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη (GFMD) είναι μια διεθνής συνάντηση εθελοντικής, μη δεσμευτικής και άτυπης διακρατικής διαβούλευσης και διαλόγου, ανοικτού σε όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Δημιουργήθηκε, με αφορμή σχετική πρόταση του τέως Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Κόφι Αννάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, τον Σεπτέμβριο 2006.

Σκοπός του είναι η διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου, με γνώμονα την παρουσίαση ιδεών και απόψεων, την ενίσχυση της συνεργασίας, την ανταλλαγή εμπειριών ως προς τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά και την ανάδειξη όλων των διαστάσεων, δυνατοτήτων και προκλήσεων του φαινομένου της διεθνούς μετανάστευσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη σύνδεσή της με την ανάπτυξη. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της συνάντησης γίνεται μια συνολική αναφορά στα αποτελέσματα του διαλόγου.

Βασικός υποστηρικτής της ιδέας είναι ο εντεταλμένος του Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών, κ. Peter Sutherland. Το Φόρουμ διεξάγεται κάθε χρόνο, εναλλάξ σε μια ανεπτυγμένη και μια αναπτυσσόμενη χώρα. Για πρώτη φορά διεξήχθη το 2007 στις Βρυξέλλες. Το 2008 έγινε στη Μανίλα των Φιλιππίνων, ενώ για τη διοργάνωση του 2009 επελέγη η Αθήνα.

Κατά τον χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ των συναντήσεων του Φόρουμ εξελίσσεται διαδικασία διαβούλευσης, η οποία διασφαλίζει τον χαρακτήρα του Φόρουμ ως ελεύθερου και ανοικτού χώρου ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των κρατών, με τη συμμετοχή και διεθνών οργανισμών.

Το GFMD χωρίζεται σε δύο σκέλη: το πρώτο αποτελεί ένα διεθνές Φόρουμ σε επίπεδο εκπροσώπων κυβερνήσεων και το δεύτερο μια διεθνή συνάντηση εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών (μη-κυβερνητικών οργανώσεων, φορέων εργοδοτών, εργαζομένων, μεταναστών κ.λπ.) λεγόμενη Civil Society Days. Και τα δύο σώματα συζητούν το ίδιο θέμα σε ολομέλεια και σε επιμέρους συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Ο διάλογος στο πλαίσιο της Κοινωνίας των Πολιτών καταλήγει σε συμπεράσματα, επισημάνσεις και προτάσεις, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν στον κυβερνητικό διάλογο.

Το Ίδρυμα Ωνάση ανέλαβε τη διοργάνωση του δεύτερου σκέλους, ανεξάρτητα από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά με την πλήρη υποστήριξή της. Και τα δύο Φόρουμ διεξήχθησαν στην Αθήνα τον Νοέμβριο 2009: ειδικότερα το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών στις 2-3 Νοεμβρίου και το κυβερνητικό στις 4-5 Νοεμβρίου.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Αστέρα Βουλιαγμένης, συμμετείχαν περίπου 200 σύνεδροι –εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών- από όλων τον κόσμο, καθώς και 30 εκπρόσωποι φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η επιλογή του θέματος των συνεδρίων γίνεται από τους Φίλους του Φόρουμ (εκπροσώπους όλων των χωρών που συμμετέχουν) ύστερα από εισήγηση της διοργανώτριας κυβερνήσεως προς την οργανωτική επιτροπή. Το θέμα φέτος ήταν «Η ένταξη μεταναστευτικών πολιτικών σε στρατηγικές ανάπτυξης προς όφελος όλων» (“Integrating migration policies in development strategies for the benefit of all”), το οποίο πλαισιωθηκε και από τα επιμέρους θέματα των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης.

Η επιλογή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που μετείχαν στα CSDs γίνεται βάσει ορισμένων κριτηρίων που καθορίζει κάθε φορά ο διοργανωτής φορέας σε συνεργασία με τη διεθνή συμβουλευτική επιτροπή (International Advisory Committee, IAC) που κάθε φορά συγκροτείται. Τέτοια κριτήρια είναι: να υπάρχει ισορροπημένη εκπροσώπηση μεταξύ γεωγραφικών περιοχών, εργοδοτών, εργαζομένων, ΜΚΟ που ασχολούνται ειδικά με το θέμα της Μετανάστευσης και άλλων ΜΚΟ που έχουν ευρύτερο πεδίο δράσης κ.λπ. H Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από κορυφαίους εκπρόσωπους ΜΚΟ, από ακαδημαϊκά στελέχη, από αναπτυξιακούς οργανισμούς, από εργατικές ενώσεις, και από εμπειρογνώμονες στο θέμα της Μετανάστευσης και της Ανάπτυξης.
Ο Όμιλος Σερρών για Unesco συμμετείχε με Info Center Μεταναστών την παρουσίαση του οποίου έκανε η υπεύθυνη του κ Μαρία Εμμανουηλίδου.
Επισημαίνουμε ότι από το 2002 το κέντρο έχει ενημερώσει μεγάλο αριθμών
Μεταναστών που πέρασαν από την περιοχή μας και υποστήριξε σεμινάρια στην Θεσσαλονίκη σε ΜΚΟ της Νέας Γεννιάς για εφαρμογή ανάλογων Κέντρων.