Το σχέδιο εκκίνησης για αυτή την παγκόσμια πρωτοβουλία στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες:

    Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις επιπτώσεις του, καθώς και λύσεις για την απώλεια των τροφίμων και των αποβλήτων. Αυτό θα επιτευχθεί με μια παγκόσμια επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης ώστε να πολλαπλασιασθεί η εκστρατεία, με  τη διάδοση των ευρημάτων Συγκέντρωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και των τροφίμων, καθώς και την οργάνωση των Περιφερειακών Συνεδρίων SAVE Food. Σημαντικός στόχος είναι η αυξημένη γνώση και η αλλαγή  τη συμπεριφορά των φορέων και των καταναλωτών στις αλυσίδες τροφίμων, καθώς και την προώθηση της πρωτοβουλίας SAVE Food. για να προσελκύσουμε  εταίρους.
    Συνεργασία και συντονισμός των παγκόσμιων πρωτοβουλιών για την απώλεια των τροφίμων και τη μείωση των αποβλήτων.

 SAVE Food. είναι η δημιουργία μιας παγκόσμιας σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον αγώνα κατά της απώλειας τροφίμων και τα απόβλητα. Για την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων και χρήση των πόρων πιο αποτελεσματικά, είναι σημαντικό ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες να συντονίζονται καλά, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, ότι οι πληροφορίες, προβλήματα και λύσεις μπορούν να μοιραστούν, και ότι οι μεθοδολογικές , στρατηγικές  και προσεγγίσεις  θα πρέπει να εναρμονιστούν.
    Πολιτική, στρατηγική και αναπτυξιακό πρόγραμμα για την απώλεια των τροφίμων και τη μείωση των αποβλήτων.

Αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από μελέτες πεδίου σε εθνικό-περιφερειακό επίπεδο, που συνδυάζει μια προσέγγιση της τροφικής αλυσίδας σε εκτιμήσεις ζημιών με αναλύσεις κόστους-οφέλους για να καθορίσει ποιες παρεμβάσεις για τη μείωση της απώλειας των τροφίμων παρέχουν τις καλύτερες αποδόσεις για τις επενδύσεις. Περαιτέρω, η Πρωτοβουλία αναλαμβάνει μελέτες για τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της απώλειας τροφίμων και των αποβλήτων, καθώς και το πολιτικό και κανονιστικό πλαίσιο που επηρεάζει την απώλεια των τροφίμων και των αποβλήτων.
    Υποστήριξη σε επενδυτικά προγράμματα και έργα, που υλοποιούνται από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αυτό περιλαμβάνει την τεχνική και διαχειριστική υποστήριξη, καθώς και ενίσχυση των ικανοτήτων (κατάρτιση) των φορέων παροχής τροφικής αλυσίδας και των οργανώσεων που συμμετέχουν στην απώλεια τροφίμων και τη μείωση των απορριμμάτων, είτε σε επίπεδο υποτομέα τροφίμων ή πολιτικό επίπεδο.

O FAO εκφράζει την ικανοποίησή του στους συνεργάτες – ιδιώτες  ή δημόσιους φορείς  – να ενταχθούν στην πρωτοβουλία Αποθήκευσης Τροφίμων και την υποστήριξη του προγράμματος.

Για να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία SAVE, κάντε κλικ στο Αναμειχθείτε. http://www.fao.org/save-food/get-involved/en/

Περισσότερα http://www.fao.org/save-food/en/

Ο Όμιλος Σερρών  για  UNESCO  συμμετέχει προωθώντας καμπάνια ευαισθητοποίησης ώστε όλο και περισσότεροι φορείς του δημοσίου και της κοινωνίας των πολιτών να ευαισθητοποιηθούν και να πιέσουν για την μείωση των αποβλήτων.

Επίσης θα παρουσιάσει την καμπάνια στα σχολεία του νομού μας ,που επέλεξαν στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας το θέμα -Υγιεινή διατροφή- και θα τίμηση το σχολείο με την καλύτερη παρουσίαση, στην τελική παρουσίαση που πραγματοποιεί η Δ/ση Β/Θμιας και Α/Θμιας στο τέλος της σχολικής χρονιάς