Σέρρες, 3/12/2013    αριθ πρωτ 45/2013

                                                                                                                                                                                 

   «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»                                                                  

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Όμιλος Σερρών για την Ουνέσκο ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη (1) ατόμου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης) για απασχόληση στις δράσεις του Ομίλου κατά την υλοποίηση του έργου με τίτλο «DELIVER PRESCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE» (δράσεις 2.1, 2.3, 3.1,3.2,3.3) στο πλαίσιο του IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2007-2013.

Έτσι, έχοντας υπ’όψιν:

  1. Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ 521, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την υπ. αρ. 2/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ουνέσκο Σερρών περί έγκρισης υλοποίησης του έργου με τίτλο «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE»
  3. Το υπ.αρ. 10/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ουνέσκο Σερρών περί πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης)

καλεί φυσικά πρόσωπα με σχετική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (και σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα που περιγράφονται στη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή), όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης) για διάστημα οκτώ (8) μηνών και αντί ποσού 750,00 ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν σωρευτικά τα κάτωθι απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία εμπειρία σε διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διοργάνωση εκδηλώσεων
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (πιστοποίηση ECDL)
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (κάτοχοι Proficiency)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλλουν φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 3/12/2013  ημέρα Δευτέρα ως και τις  17/12/2013 ημέρα  Τρίτη  στα γραφεία του Ομίλου Σερρών για την Ουνέσκο, Ιουστινιανού 19, 62123 Σέρρες Tηλ: 23210-20593, 6932755008 ώρες 10.00 έως 12.00.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                       ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ