Σέρρες, 11/2/2014

                                                                 Αρ. Πρωτ. 8

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Όμιλος Ουνέσκο Σερρών ανακοινώνει ότι προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση των κάτωθι δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DELIVER PRESCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013»:

  • Δράση 3.1 (παραδοτέο 3.1.3) -«Χάρτης Υγείας (Mapping Survey)», συνολικού προϋπολογισμού 14.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) Η δράση ανήκει στο Πακέτο Εργασίας (WP) 3 «Εναλλακτική Εκπαίδευση» του έργου.

 

  • Δράση 3.4 (παραδοτέο 3.4.1) – «Σχολές γονέων (Training classes for parents)», συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) Η δράση ανήκει στο Πακέτο Εργασίας (WP) 3 «Εναλλακτική Εκπαίδευση» του έργου

 

Οι ανωτέρω δράσεις περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο τεύχος προδιαγραφών. (Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε)

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139 Α΄), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ και που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους-μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 26/2/2014 ,ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία του Ομίλου UNESCO Σερρών, Ιουστινιανού 19, Σέρρες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

(Κλικ για αποθήκευση τεύχους προδιαγραφών)