Σέρρες, 11/2/2014

Αρ. Πρωτ. 7

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Όμιλος Ουνέσκο Σερρών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου (Δράση 1.3) για την υποστήριξη του Ομίλου στην υλοποίηση / διαχείριση του έργου με τίτλο «DELIVER PRESCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE» στο πλαίσιο του IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2007-2013.

Έτσι, έχοντας υπ’όψιν:

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ 11/Α/1980)
  2. Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ 521, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  3. Την υπ. αρ. 2/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ουνέσκο Σερρών περί έγκρισης υλοποίησης του έργου με τίτλο «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE»

καλεί φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμούς ή ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπο ανάθεση αντικείμενο παροχής υπηρεσιών, δηλαδή στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενης Πράξης, όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών και μέχρι του ποσού των  4.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Ενσφράγιστες πρόσφορες γίνονται δεκτές από τις 11/2/2014  ημέρα Τρίτη ως και τις  26/2/2014 ημέρα  Τετάρτη στα γραφεία του Ομίλου Ουνέσκο Σερρών, Ιουστινιανού 19, 62123 Σέρρες Tηλ: 23210-20593, ώρες 10.00 έως 14.00.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων έργων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 (Κλικ για αποθήκευση τεχνικής προδιαγραφής)