Στην ανοικτή πρόσκληση του υπευθύνου για την Νεολαία των Ηνωμένων Εθνών συμμετείχε ο Ομιλος plan/

Το σχέδιο εργασίας του υπευθύνου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Νεολαία ανταποκρίνεται σε πέντε χρόνια Ατζέντα Δράσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και καθοδηγείται από το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για τη Νεολαία .                          Περιγράφει 4 τομείς προτεραιότητας, συμμετοχή, Advocacy, εταιρικές σχέσεις και την εναρμόνιση .              

Κατά το πρώτο έτος, θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην απασχόληση και την πολιτική δέσμευση, διασφαλίζοντας παράλληλα την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς εργασίας. Παράλληλα, ο απεσταλμένος θα υποστηρίξει την Εκπαίδευση Πρώτη πρωτοβουλία  στις προγραμματισμένες δραστηριότητες σε σχέση με τη νεολαία και την εκπαίδευση.

Κάτω από κάθε τομείς προτεραιότητας του προγράμματος εργασίας του, στον Ειδικό Απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη νεολαία έχει περιγράψει ένα σύνολο στόχων και δράσεων.

Πρώτον, σε σχέση με τη συμμετοχή τομέα προτεραιότητας, ο κύριος στόχος είναι να αυξηθεί η δυνατότητα πρόσβασης των νέων στα Ηνωμένα Έθνη μέσω της προώθησης δομημένων μηχανισμών. Αυτό θα επιτευχθεί με τη δημιουργία της επιτροπής του ΟΗΕ για τη νεολαία, τα πρώτα ποτέ Περιφερειακή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) Φόρουμ Νεολαίας, και το Παγκόσμιο ECOSOC Φόρουμ Νεολαίας. Επιπλέον, ο απεσταλμένος θα εργαστεί για την ενθάρρυνση των κατοίκων των συντονιστών και της Χώρας ομάδες του ΟΗΕ για τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλευτικές Ομάδες Νέων της νεολαίας να συμμετάσχουν στην προετοιμασία του πλαισίου αναπτυξιακής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών (UNDAF). Ο απεσταλμένος θα ενθαρρύνει επίσης τις κυβερνήσεις να συμμετάσχουν στο Youth

Εκπρόσωπος Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών. Ο απεσταλμένος θα παρέχει, καθώς και την υποστήριξή του για τις νέες Εθελοντές των Ηνωμένων Εθνών (UNV) τροπικότητα Νεολαία.Περαιτέρω, ο απεσταλμένος σχεδιάζει να δημιουργήσει ενεργά κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των νέων-με επικεφαλής τις οργανώσεις και τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και για την ενίσχυση της πρόσβασης των νέων σε πληροφορίες που σχετίζονται με την εργασία των Ηνωμένων Εθνών για τη νεολαία.

Δεύτερον, σύμφωνα με το Advocacy τομέα προτεραιότητας, απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη νεολαία έχει ως στόχο να προωθήσουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων στον καθορισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των διαφόρων πλαισίων ανάπτυξης και την αύξηση της ευαισθητοποίησης και τη διεθνή προσοχή στα θέματα της νεολαίας. Ο απεσταλμένος έχει υποσχεθεί να υποστηρίξει για μια φιλική προς τους νέους μετά το 2015 την αναπτυξιακή ατζέντα, και να αξιοποιήσει διάφορες πλατφόρμες να υποστηρίξει για μια ισχυρότερη ατζέντα της νεολαίας σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, ο απεσταλμένος θα αναπτύξει παραδοσιακά και τα νέα μέσα ενημέρωσης να υποστηρίξει για μεγαλύτερη συμμετοχή της νεολαίας με ιδιαίτερη έμφαση στις περιθωριοποιημένες της νεολαίας και των νέων γυναικών και των κοριτσιών.

Τρίτον, η Συνεργασίες τομέα προτεραιότητας θα στοχεύουν στη συμμετοχή των κρατών μελών, του ιδιωτικού τομέα, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων νεολαίας υπό την ηγεσία των οργανώσεων στα προγράμματα του ΟΗΕ για τη νεολαία και τη διευκόλυνση των πολυμερών εταιρικών σχέσεων σε θέματα νεολαίας. Ο απεσταλμένος θα συντονίζεται στενά με τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν περαιτέρω τα ζητήματα της νεολαίας και να ενισχύσουν την προοπτική των νέων σε σχετικά ψηφίσματα, καθώς και να διερευνήσει την ίδρυση ενός Παγκόσμιου Ταμείου για την Ανάπτυξη Νέων. Ο απεσταλμένος σχεδιάζει επίσης αποδεικτικά στοιχεία που βασίζονται σε έρευνα για την υποστήριξη σε θέματα νεολαίας, τη δικτύωση της νεολαίας υπό την ηγεσία των οργανώσεων και να εξερευνήσουν την οικοδόμηση μιας παγκόσμιας συμμαχίας για τα δικαιώματα των νέων.

Τέταρτον, ο στόχος της εναρμόνισης τομέα προτεραιότητα θα είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ενίσχυση του συντονισμού και της εναρμόνισης του προγραμματισμού των νέων μεταξύ των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών. Οι δράσεις προς επίτευξη του στόχου αυτού θα περιλαμβάνουν την προώθηση της εφαρμογής του παγκόσμιου προγράμματος δράσης για τη νεολαία, σε στενή συνεργασία με το Δίκτυο Inter-Agency των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη Νέων και την υποστήριξη της δημιουργίας δικτύων μεταξύ των φορέων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, ο απεσταλμένος θα υποστηρίξει την εφαρμογή του Συστήματος Wide σχέδιο δράσης για τη νεολαία, καθώς και την ενίσχυση των επικοινωνιών και τη ροή των πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών του ΟΗΕ και της νεολαίας.

Οι συμμετέχοντες νέοι του Ομίλου είχαν μια πρωτόγνωρη επαφή με διεθνείς διαβουλεύσεις όπου απ όλο τον κόσμο νέοι γνωρίζουν τα παγκόσμια [προβλήματα και προτείνουν τις εμπειρίες τους.