Σέρρες, 7/7/2014       ΑρΠρωτ45

                                                                                                            

                                                                                       «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»                                                                                        

          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑ ΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Όμιλος Σερρών για την Ουνέσκο ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη (1) ατόμου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για απασχόληση στις δράσεις του Ομίλου κατά την υλοποίηση του έργου με τίτλο «DELIVER PRESCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE»- Δράση 3.2 “Preschool Education Services στο πλαίσιο του IPA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 2007-2013.

 

Έτσι, έχοντας υπ’όψιν:

  1. Την ΥΠΑΣΥΔ 14023/ΕΥΘΥ 521, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Την υπ. αρ. 2/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ουνέσκο Σερρών περί έγκρισης υλοποίησης του έργου με τίτλο «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE»
  3. Το υπ.αρ. XX/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ουνέσκο Σερρών περί πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης)

καλεί φυσικά πρόσωπα με σχετική εμπειρία στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για παιδιά, όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για διάστημα έξι (6) μηνών και αντί συνολικού ποσού 6.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και εισφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν σωρευτικά τα κάτωθι απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία εμπειρία σε οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών πακέτων σε παιδιά
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλλουν φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 7/7/2014  ημέρα Δευτέρα ως και τις  23/7/2014 ημέρα  Τετάρτη στα γραφεία του Ομίλου Σερρών για την Ουνέσκο, Ιουστινιανού 19, 62123 Σέρρες Tηλ: 23210-20593, ώρες 10.00 έως 12.00.

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ