ΕπιστημηςΜε την αποστολή στα σχολεία των Σερρών του Ημερολογίου που δημιουργήθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα της επιστήμης για την Ειρήνη και την Ανάπτυξη συμμετέχει ο όμιλος και την προώθηση μέσα του θέματος από τα social media

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/SCDays_sliders/2015_WSD_Calendar.pdf

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-science-day-for-peace-and-development/world-science-day-2015#.VkIfv7fhAdU

http://peopleandideas.gr/2013/03/15/science-club-animations-bbc-two/