poster ergasiakh empeiria

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ομίλου Σερρών για την UNESCO –Ομάδα Νέων για το διάστημα Μάιος 2016-Αύγουστος 2016 προκηρύσσεται πρακτική άσκηση για νέους ενδιαφερόμενους.
Η προκήρυξη αφορά 5 θέσεις για νέους, ηλικίας από 18-30 ετών, καθένας από τους οποίους θα κληθεί να εξειδικευτεί σε μια από τις ειδικότερες πέντε θεματικές ενότητες στις οποίες αναπτύσσει τη δραστηριότητα του ο Διεθνής Οργανισμός της UNESCO. Συγκεκριμένα, οι 5 θέσεις θα αφορούν τις εξής θεματικές ενότητες:
1. Πολιτισμός
2. Εκπαίδευση
3. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
4. Θετικές Επιστήμες και Περιβάλλον
5. Επικοινωνία και Πληροφόρηση
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002271/227150e.pdf
Όσοι νέοι επιθυμούν, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρακτική άσκηση στον Όμιλο Σερρών για την UNESCO – Club Νέων μέχρι την 28/4/2016, αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση serres.for.unesco@gmail.com με τίτλο “Πρακτική Άσκηση_Όνομα_Επώνυμο_θεματική ενότητα που επιλέγεται”
[π.χ. Πρακτική Άσκηση_Γιάννης_Παπαδόπουλος_Θετικές Επιστήμες] επισυνάπτοντας:
α. βιογραφικό σημείωμα (συστήνεται η χρήση βιογραφικού Europass)
β. συνοδευτική επιστολή στην οποία θα αναφέρονται, εν συντομία, οι λόγοι για τους οποίους επιθυμείτε να κάνετε τη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση (motivation letter).
Προσοχή: κάθε υποψήφιος μπορεί να αιτηθεί μόνο για μια θεματική ενότητα, επομένως θα πρέπει να επιλέξετε πρωτίστως με βάση το γνωστικό σας αντικείμενο. Σε περίπτωση που επιλέξετε μια θεματική ενότητα διαφορετική από το ευρύτερο γνωστικό σας πεδίο, θα πρέπει στη συνοδευτική επιστολή να αιτιολογήσετε τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι θα πρέπει να επιλεγείτε για τη θέση στην προτεινόμενη θεματική ενότητα.
Αξιολογείται θετικά η συνάφεια του αντικειμένου, η καλή γνώση αγγλικών (καθώς και άλλων ξένων γλωσσών), η επαρκής γνώση των βασικών εφαρμογών του Microsoft office σε Η/Υ, αλλά και η ικανότητα χειρισμού ιστοσελίδων wordpress. Πέραν των τυπικών προσόντων, απαιτείται ομαδικό πνεύμα, διάθεση συνεργασίας και βούληση εθελοντικής συνδρομής στις δράσεις του Ομίλου.
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα γίνει επεξεργασία των αιτήσεων σε πρώτο στάδιο και θα ακολουθήσει διαδικασία συνέντευξης στην οποία θα κληθούν όσοι επιλεγούν για την επόμενη φάση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα ενημερωθούν με e-mail.
Όροι της πρακτικής άσκησης
Η πρακτική άσκηση θα διαρκέσει από 15/5/2016 ως 30/08/2016, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα ευέλικτης προσαρμογής και αναπλήρωσης, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και υποχρεώσεις όσων επιλεχθούν. Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης και συνεχούς παραμέλησης των καθηκόντων, θα παύει η πρακτική άσκηση. Οι θέσεις της πρακτικής άσκησης δεν υποκαθιστούν θέσεις εργασίας, καθώς στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας και διαχείρισης του Ομίλου Σερρών για την UNESCO –Ομάδα Νέων οι εργασίες πραγματοποιούνται σε εθελοντική βάση, δεδομένου ότι ο Όμιλος συνιστά μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση.
Αντικείμενο της άσκησης είναι η ενασχόληση με την υλοποίηση δράσεων στους θεματικούς άξονες της UNESCO, η ένταξη σε συλλογικές εθελοντικές δραστηριότητες, η διεύρυνση του πεδίου ενδιαφερόντων και η βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, καθήκοντα στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης θα είναι, μεταξύ άλλων: η μετάφραση κειμένων από την αγγλική στην ελληνική και αντίστροφα, η έρευνα σε βάσεις δεδομένων, η υποβοήθηση στην οργάνωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, η συμμετοχή στις εκδηλώσεις και στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει ο Όμιλος, και γενικότερα η υποστήριξη των δράσεων του Ομίλου. Τα επιμέρους καθήκοντα, ανάλογα και με τη θεματική ενότητα του κάθε ασκούμενου θα οριστικοποιηθούν μετά την τελική επιλογή των υποψηφίων.
Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει και φυσική παρουσία στο γραφείο υποδοχής του κοινού του Ομίλου, στην οδό Ιουστινιανού 19 που υπολογίζεται σε 3-4 ώρες (ανά ημέρα) για 1 ή 2 μέρες την εβδομάδα. Οι ώρες και οι μέρες θα διαμορφωθούν κατόπιν συνεννοήσεως με τους ασκούμενους, σύμφωνα με τυχόν άλλες υποχρεώσεις τους.
Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, που θα διεξαχθεί επιτυχώς, θα δοθεί το ανάλογο πιστοποιητικό και συστατική για κάθε χρήση. Οι ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα δημοσιεύσεων κειμένων υπό την επιμέλειά τους, κατόπιν εγκρίσεως, στο ηλεκτρονικό περιοδικό-blog- και στην ιστοσελίδα του Ομίλου. Επιπλέον, θα απολαμβάνουν ειδικά προνόμια, όπως δωρεάν συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής (Erasmus+) και προτεραιότητα σε πληροφόρηση που άπτεται του αντικειμένου τους και των ενδιαφερόντων τους. Τέλος, μέσω της πρακτικής άσκησης οι ασκούμενοι αποκτούν εμπειρία στην εθελοντική και συλλογική εργασία, αλλά και στην οργάνωση εκδηλώσεων. http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/online-youth-community/