2 Αυγούστου 2018
“Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” με τίτλο «In4Child» (για το παιδί) υλοποιούν η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, η Ανώτατη Ιατρική Σχολή της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, UKLO, o Ομιλος Σερρών για UNESCO και η Lifestart – Growing And Learning together.

Το διακρατικό αυτό έργο στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στον τομέα της παιδικής προστασίας και την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Εκπρόσωποι των τεσσάρων εταίρων είχαν την πρώτη επίσημη συνάντησή τους την Παρασκευή 29 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την από κοινού οργάνωση της υλοποίησης των δράσεων.

Tο έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών.

Κατεβάστε ολόκληρο το έγγραφο εδώ: In4Child EΛΛΗΝΙΚΟ

«Psychosocial and health interventions for the well-being of children from vulnerable populations» called «In4Child» (for the child)

«Psychosocial and health interventions for the well-being of children from vulnerable populations» called «In4Child» (for the child) are being implemented by ARSIS – Social Support Organization for Youth, the University St. Kliment Ohridski Higher Medical School of The former Yugoslav Republic of Macedonia, UKLO, Club Serres for UNESCO and Lifestart – Growing And Learning together.
This crossborder project aims at strengthening the cooperation between Greece and The former Yugoslav Republic of Macedonia in the field of child protection and support for vulnerable social groups. Representatives of the four partners held their first official meeting on Friday 29 June in Thessaloniki, in order to jointly organize the implementation of the actions.

The project is funded by the INTERREG IPA CBC Program «Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020», co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries.

Download Press release: In4Child ΑΓΓΛΙΚΟ
http://arsis.gr/deltio-typou-psychokinonikes-ke-ygionomikes-paremvasis-gia-tin-evimeria-ton-pedion-apo-evalotous-plithysmous-me-titlo-in4child-gia-to-pedi/