Ο Ομιλος θα είναι παρών στην διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης/πιστοποίησης ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
Είναι τιμή για τον φορέα μας η συμμετοχή του αλλά και βαθιά ηθική υποχρέωση προς το Ιδρυμα της πόλης μας που δίνει ελπίδα για ποιοτική ανάπτυξη των Σερρών.

Στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει αναπτυχθεί Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) που αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο του Ιδρύματος με στόχους:
A. τη διασφάλιση της ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση της έρευνας, της διδασκαλίας, των προγραμμάτων σπουδών και των άλλων υπηρεσιών, που προσφέρονται από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της αποστολής του,
B. την τεχνική υποστήριξη και την εγγύηση της διαφάνειας των διαδικασιών αξιολόγησης σε επίπεδο Τμημάτων και του Ιδρύματος συνολικά, και
Γ. την προαγωγή της έρευνας σε συναφή ζητήματα και την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στον τομέα αυτόν.
Για την επίτευξη των παραπάνω με το ΦΕΚ 1763/τ.Β΄/17.5.2018 θεσμοθετήθηκε Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ).

Στις 17-18 Δεκεμβρίου 2018 θα επισκεφθεί το Ίδρυμά μας ομάδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων υπό τον συντονισμό και την εποπτεία της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανωτάτη Εκπαίδευση/ΑΔΙΠ (adip.gr) για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της ΜΟΔΙΠ.