Ο Όμιλος Ουνέσκο Σερρών διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου: “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, 1st Call 2016.

Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών συμβούλου υλοποίησης των παραδοτέων  1.3.3, 2.3.1, 2.3.3, 4.3.1 & 4.3.2  του έργου In4Child

  • 1.3 Διαχείριση έργου και ποιότητας
  • 2.3.1 Δημοσιότητα/Διάχυση
  • 2.3.3 Διοργάνωση εκδήλωσης δημοσιότητας
  • 4.3.1 Παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
  • 4.3.2 Παρεμβάσεις υγείας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

7941000-1 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 

7995100-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της συνημμένης αναλυτικής διακήρυξης.

Προϋπολογισμός: 30.491,9 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%

Διάρκεια: Επτά (7) μήνες

Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Κριτήριο ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας-τιμής

Δικαίωμα συμμετοχής:

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς
  2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Υποβολή προσφορών: Στα γραφεία του Ομίλου Ουνέσκο Σερρών, Ιουστινιανού 19, Σέρρες έως τη Δευτέρα 2/9/2019 και ώρα 13.00

Πληροφορίες: serres.for.unesco@gmail.com Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως.

ΑΔΑΜ: 19PROC005437169 2019-08-13

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ