Στο πλαίσιο του προγράμματος In4Child- Psychosocial and health interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations το οποίο υλοποιείται από τον ΟΜΙΛΟ ΟΥΝΕΣΚΟ ΣΕΡΡΩΝ (με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ 78225/18-7-2018 κωδικός MIS 5031670 , την κοινή υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, με αριθ. πρωτ. 3004881/ΥΔ1244) και τη σύμβαση χρηματοδότησης (subsidycontractNoSC004), σας ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 11/2019 πρακτικού της συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρία με την επωνυμία «Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό Τίτλο «Ειδήμων Σύμβουλοι Ανάπτυξης», αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του ως άνω έργου με κριτήριο ανάθεσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας–τιμής και αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19AWRD005579496