Ο Όμιλος Ουνέσκο Σερρών προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 975,81 € άνευ Φ.Π.Α. και κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά.

Η προμήθεια εντάσσεται στο έργο: “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA  Cross Border Cooperation Programme «GREECE- REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών.

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Πέμπτη 13/3/2020 και ώρα 13.00

Τρόπος κατάθεσης: Στα γραφεία του Ομίλου Ουνέσκο Σερρών ή στο email serres.for.unesco@gmail.com

Προδιαγραφές προμήθειας: 3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ