ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ UNESCO

UNESCO και Ανάπτυξης των στόχων της αειφόρου  http://en.unesco.org/sdgs 

Οι αρχηγοί κρατών, αρχηγοί κυβερνήσεων, εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου των ΗΕ και της κοινωνίας των πολιτών συνάντηση στη Νέα Υόρκη 25-27 Σεπτεμβρίου, στο την 70η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, για την ιστορική υιοθέτηση των νέων στόχων της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτά αποτελούν μια καθολική, φιλόδοξη, ημερήσια διάταξη της αειφόρου ανάπτυξης, μια ατζέντα “του λαού, από το λαό και για το λαό», δημιουργημένο με την ενεργό συμμετοχή της UNESCO.

Στο πλαίσιο αυτό, η UNESCO θα αναδείξει και να εξάρει τη σημασία της:

 • χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτική εκπαίδευση για όλους για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης,
 • την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών,
 • επίλυση του STEM (Science, Technology, Engineering, Μαθηματικά) εκπαίδευση κρίση που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα,
 • η επένδυση στη νεολαία και η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού,
 • ο ρόλος της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης σε πληροφορίες και γνώσεις για την αειφόρο ανάπτυξη, και
 • ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών για την αειφόρο ανάπτυξη και τη διαρκή ειρήνη

Εκπαίδευση

UNESCO ενεργά βοήθησε στη διαμόρφωση της ατζέντας μετά το 2015 μέσω της εκπαίδευσης Εκπαίδευση 2030. Μέσα στο γενικό συντονισμό SDG, η Διακήρυξη Ίντσεον στο Παγκόσμιο Φόρουμ για την Εκπαίδευση στην Κορέα Μάιο 2015, έχει ανατεθεί η UNESCO για να οδηγήσει, να συντονίζει και να είναι το κομβικό σημείο για την εκπαίδευση. Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Η νέα Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αναγνώριση της συμβολής της Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (STI) στην αειφόρο ανάπτυξη. Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες προγράμματος της UNESCO έχει ως στόχο να εδραιώσει σταθερά οικουμενικές αξίες και αρχές, όπως είναι η παγκόσμια αλληλεγγύη, ένταξη, καταπολέμηση των διακρίσεων, την ισότητα των φύλων και τη λογοδοσία, στην εφαρμογή της ατζέντας για μετά το 2015 ανάπτυξη. Διαβάστε περισσότερα

Κουλτούρα

Η τοποθέτηση του πολιτισμού στο επίκεντρο των αναπτυξιακών πολιτικών αποτελεί ουσιαστική επένδυση στο μέλλον του κόσμου και αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία των διαδικασιών παγκοσμιοποίησης που λαμβάνει υπόψη την αρχή της πολιτιστικής πολυμορφίας. Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορικής και Επικοινωνιών

UNESCO υποστηρίζει την αναγνώριση του ζωτικού ρόλου ότι η ελευθερία έκφρασης και πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση παιχνίδι στη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της διαδικασίας μετα-ανάπτυξης. Διαβάστε περισσότερα

UNESCO and Sustainable Development Goals

unhqsdg_2.jpg

Heads of State, Government leaders, UN High Level Representatives and civil society are meeting in New York from 25 to 27 September, at the 70th Session of the United Nations General Assembly, for the historic adoption of new Sustainable Development Goals. These represent a universal, ambitious, sustainable development agenda, an agenda “of the people, by the people and for the people,” crafted with UNESCO’s active involvement.

In this context, UNESCO will highlight and reaffirm the importance of:

 • inclusive and quality education for all to achieve sustainable development,
 • protecting cultural heritage and fighting against the illicit trafficking of cultural objects,
 • solving the STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) education crisis that the world faces today,
 • investing in youth and access to quality education to counter violent extremism,
 • the role of freedom of expression and access to information and knowledge in sustainable development, and
 • gender equality and the empowerment of women for sustainable development and lasting peace

Education

UNESCO is actively helping to frame the POST-2015 education agenda through Education 2030 . Within the overall SDG coordination, the Incheon Declaration at the World Education Forum in Korea in May 2015, entrusted UNESCO to lead, coordinate and be the focal point for education. Read more

Natural Sciences

The new 2030 Agenda for Sustainable Development represents a significant step forward in the recognition of the contribution of Science, Technology and Innovation (STI) to sustainable development. Read more

Social and Human Sciences

UNESCO’s Social and Human Sciences Programme aims to firmly entrench universal values and principles, such as global solidarity, inclusion, anti-discrimination, gender equality and accountability, in the implementation of the post-2015 development agenda. Read more

Culture

Placing culture at the heart of development policies constitutes an essential investment in the world’s future and a pre-condition to successful globalization processes that take into account the principle of cultural diversity. Read more

Communication and Information

UNESCO advocates the recognition of the vital role that freedom of expression and access to information and knowledge play in sustainable development in the post-development process. Read more

 

IN FOCUS

UNESCO at the 70th Session of the UN General Assembly and the adoption of the post-2015 development agenda

From 22 to 30 September, UNESCO Director-General, Irina Bokova, is in New York to take part in a number of high-level events within the framework of the 70th Session of the United Nations General Assembly. She will join Heads of State, Government leaders, UN High Level Representatives and civil society for the historic adoption of new Sustainable Development Goals, from 25 to 27 September.

Unesco Clubs

PolicyThe UNESCO Clubs, Centres and Associations are groups
of volunteers of different ages and socio-professional status who
become militants in the service of UNESCO’s ideals. These Clubs take up
a position on global problems with local repercussions and thus
contribute to the process of reflection on social priorities. This
movement attests to the ever-increasing role of civil society
throughout the world and the influence that citizens can exert on
socio-economic decision-makers. The 3,600 or so Clubs, spread over 90
countries, have three main functions: training, information and action.Although UNESCO’s name appears in the titles of the
different Clubs and their federations, it does not mean that the
Organization is in any way responsible for their activities. Clubs must
be able to develop their activities in their own ways: UNESCO has made
a point of playing no part either in their setting-up or in their
development. The different Clubs are financially and legally
autonomous, thus responsible for their own operation, but UNESCO can
provide intellectual, financial, and/or material assistance for
specific activities that it considers particularly relevant. In
addition, to secure external financing, many Clubs turn to the National
Commissions for UNESCO, ministerial departments, local communities and
certain national or internationally-oriented bodies and also to
companies, foundations and individuals. UNESCO helps to strengthen the
Clubs’ impact by fostering cooperation with the programme sectors,
field offices and the Organization’s main networks, such as that of the
Associated Schools.

Non-governmental organizations and foundations
Non-governmental organizations maintaining official relations

Since its foundation, UNESCO has given great importance to partnership with civil society organizations, in particular NGOs.

The role of civil society representatives is increasingly important in every sector of daily life, and partnership with civil society organizations is becoming indispensable for governmental organizations in pursuing their strategic objectives.

In front of the impressive vitality of the non-governmental organizations, the steady growth in their number and their increasing role, UNESCO was led to review its relations with them with the aim of finding new synergies and cooperative arrangements that would be more suited to the challenges of the XXIst century. This reflexion led to the definition of an appropriate statutory framework : the new Directives concerning UNESCO’s relations with non-governmental organizations.

What form can relations take?
◐ Operational relations – Established in response to the need to extend cooperation between UNESCO and NGOs and to back up the Organization’s efforts to achieve a more active presence in the field, operational relations are aimed at achieving a flexible and dynamic partnership in the implementation of UNESCO’s programmes. NGOs maintaining operational relations with UNESCO are valued partners owing to their active presence and concrete action in the field, the expertise they represent, and their ability to channel the concerns of the people. Requests for admission to operational relations can be made to the Director-General of UNESCO at any time and will be processed as quickly as possible.
◐ Formal relations are aimed at sustained cooperation with UNESCO in its fields of competence both upstream and downstream from the Organization’s programming and priorities. Admission is granted to international NGOs that are widely representative and expert in their field of activity, and are recognized as having a genuinely international structure and membership. Formal relations are themselves sub-divided into two types, consultative or associate, depending on the role and structure of the NGO itself. The Executive Board which is one of UNESCO’s governing bodies, and more precisely its Committee on Non-Governmental Organizations, annually decides on requests for admission to one or the other type of relations, as well as on the development of such relations, on the basis of recommendations made by the Director-General. Relations shall be established for renewable periods of six years.

Relations between UNESCO and NGOs are essentially intellectual and moral. However, although UNESCO is not a financing agency, cooperation with UNESCO can also have financial aspects in the form of activity-financing contracts.

The management of programmes undertaken by UNESCO is the responsibility of programme Sectors within the Secretariat. Questions relating to such programmes can be addressed to the Section for non-governmental organizations (ERI/NCS/NGO) which will forward them to the relevant departments. Additional information may also be obtained from NGO focal points in UNESCO programme sectors.

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=32914&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

serresforunesco.org | Ιουστινιανού 19 62123 Sérres, Greece | Email: serres.for.unesco@gmail.com